About Cvetko Cvetkovski

  • Academic Level Degree Bachelor
  • Industry Hospitality